AIZSARDZĪBA. Griezes dzīvotņu atjaunošana Dvietes palienē

Ilze Priedniece

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) 1997. gadā atzina Dvietes palieni par starptautiski putniem nozīmīgo vietu, kopš 2004. gada tai ir dabas parka un Natura 2000 teritorijas statuss. Žurnālā “Putni dabā” par šo teritoriju ir rakstīts jau agrāk – 2007. gada 1. numurā par paliem un putnu vērošanas iespējām (Avotiņš 2007; Klepers 2007). Savukārt 2008. gada 3. numurā rakstīts par dabas aizsardzības aktivitātēm no 2005. līdz 2008. gadam, ietverot Dvietes senlejas pagastu apvienības (DSPA) izveidi, dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam, zālāju atjaunošanu un ganību izveidošanu LIFE-Daba projekta “Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu aizsardzībai” (2004–2008; turpmāk – Palieņu LIFE projekts) ietvaros, kurā Dvietes paliene bija viena no vairākām projekta darbības vietām, un informācijas centra izveidi (Račinskis 2008).

 

Lasīt rakstu:

Griezes dzīvotņu atjaunošana Dvietes palienē /I. Priedniece/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>